pixel.gif
logo.gif
pixel.gif
Prestakuntza
Hirugarren Sektoreko
Erakundeentzat 2. edizioa
pixel.gif
Formación para
Entidades del Tercer
Sector 2ª edición
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, sarean lan egiteko eta gizarte berrikuntzarako.
pixel.gif
Sarritan sentitzen dugu honako esaldi hau egia dela: “Bakarrik ezin duguâ€. Krisi ekonomikoak bereziki eragiten digu hirugarren sektoreak lantzen dituen taldeoi eta, halaber, sektore horretan gauden pertsonen erantzuteko gaitasunari ere eragiten dio.
pixel.gif
Testuinguru honetan, berrikuntza soziala aukera bat da. Aukera hori gure esparruan lankidetza handiagoa eragiten duten harreman sozial berriak sortzeko eta erakundeen arteko sareak sortzeko gaitasunean islatzen da, baita partaidetza sozialaren aldeko gure apustuaren gaurkotzean ere.
pixel.gif
Sormena, sinergiak eta informazioaren teknologiak geroz eta tresna beharrezkoagoak dira gure gizartearen erronkei aurre egiteko.
pixel.gif
Horrez gainera, komunikaziorako forma irekiek faboratutako gizarte mugimenduko esperientzia horizontalenek eta autoantolatuenek erakusten digute lankidetzarako balioek bizitasuna hartzen dutela, topalekuak eratuz.
pixel.gif
Elkartekintza sarean: prestakuntza proposamena, bigarren edizioa.
pixel.gif
Elkartekintza sarean 2.0 hirugarren sektorean Informazioaren Gizartea sustatzeko proiektu bat da. Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak eta Enplegua eta Gizarte Gaietako Sailak bultzatzen dute, KZgunea telezentroen sarearen laguntzarekin.Ikus elkartekintzasarean.wordpress.com.
pixel.gif
2011n, lehenengo prestakuntza esperientzia betan egin ondoren, bigarren aldi honetan, esku-hartze sozialaren arloa lantzen duten gizarte erakundeetarako prestakuntza proposamen batekin itzuli gara.
pixel.gif
Oraingo edizioak aurrekoa berrituko du: antzekoa izango da, baina zenbait egokitzapen egin dira eskaintza hobetzeko, aurrez aurreko topaketa gehiago egingo dira, zenbait tresna erabiltzeko gaitasunak eskuratzeari arreta gehiago jarriko zaio, jardunbide egokiak gehiago landuko dira eta erakunde bakoitzaren benetako lanei arreta gehiago eskainiko zaie.
pixel.gif
Aldi berean, eta prestakuntza formatu ireki batekin zabaldu ahal izateko, bi jarduera paralelo antolatu ditugu.
pixel.gif
Prestakuntza proposamenaren xehetasunak.
pixel.gif
Lan horretatik abiatuta, ibilbide bat diseinatu dugu gogoeta egiteko eta gehiago ikasteko bestelako testuinguru batean nola jokatu jakiteari buruz, Internetek, lankidetzako tresnek eta sare sozialek eskaintzen dizkiguten aukera geroz eta gehiagoren baitan.
pixel.gif
pixel.gif
Tecnologías de la información
y la comunicación para
el trabajo en red y
la innovación social.
pixel.gif
Sentimos, no pocas veces, la certeza expresada en la frase; “en soledad no podemosâ€. La situación de crisis económica nos toca especialmente a los colectivos con los que trabaja el tercer sector y afecta también a la capacidad de respuesta de las personas que estamos en él.
pixel.gif
En este contexto, la innovación social representa una oportunidad, que se expresa en nuestro ámbito en la capacidad de producir nuevas relaciones sociales más colaborativas, de tejer redes entre entidades y una actualización de nuestra apuesta por la participación social.
pixel.gif
La creatividad, las sinergias y las tecnologías de la información son herramientas cada vez más indispensables para afrontar los retos de nuestra sociedad.
pixel.gif
Además, las experiencias de movilización social más horizontales y autoorganizadas, favorecidas por las formas abiertas de comunicación, nos muestran que los valores por la colaboración recobran su vitalidad, vertebrando lugares de encuentro.
pixel.gif
Elkartekintza sarean: propuesta formativa segunda edición.
pixel.gif
Elkartekintza sarean 2.0 es un proyecto de promoción de la Sociedad de la Información hacia el tercer sector, impulsada desde los Departamentos de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con la colaboración de la red de telecentros KZgunea. Ver elkartekintzasarean.wordpress.com.
pixel.gif
Tras la primera experiencia formativa en 2011 en beta permanente, en una segunda edición volvemos con una propuesta formativa para las entidades sociales de intervención social.
pixel.gif
Esta edición renueva la anterior, similar con algunos ajustes que buscan mejorar la oferta, con más encuentros presenciales, más atención a la adquisición de competencias en el uso de algunas herramientas, más conexión con buenas prácticas y más hincapié en tareas de la realidad de cada organización.
pixel.gif
A la par y para poder ampliar la formación con un formato abierto, se han incorporado dos actividades paralelas.
pixel.gif
Detalles de la propuesta
formativa.
pixel.gif
Partiendo de este trabajo hemos diseñado un itinerario para reflexionar y aprender más sobre cómo actuar en un contexto diferente, dentro de las posibilidades crecientes que nos ofrece internet, las herramientas colaborativas y las redes sociales.
pixel.gif
Hartzaileak: EAEko esku-hartze sozialeko irabazi asmorik gabeko erakundeetako boluntarioak edo profesionalak.
Iraupena: Guztira, 100 prestakuntza ordu.
70 ordu online (teoriko-praktikoak), 12 astean.
30 ordu aurrez aurre.
Prezioa: 120 euro matrikulatzeagatik. (Erakunde beretik beste matrikula bat eginez gero, bigarrenak 90 euro).
Harreman.: mgutierrez
tlf. 688 806 298
Izen ematea: 09/20 (Plazak mugatuak dira).
pixel.gif
Dirigido a: personas voluntarias o profesionales de entidades sin ánimo de lucro de intervención social de la CAV.
Duración: 100 horas de formación en total.
70 h. online (teórico-prácticas) en 12 semanas.
30 h. presenciales
Precio: 120 euros de matricula.
(Segunda matricula de misma entidad
90 euros).
Contacto: mgutierrez
tlf. 688 806 298
Inscripción: 20/09 (Las plazas son limitadas).
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Edukiak & datak.
pixel.gif
Contenidos & fechas.
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Aurrez aurrekoa (14 ordu)
pixel.gif
Presencial (14 horas)
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
Sinergiak eta teknologiak parte hartze sozialerako. Urriak 5 ostirala, eta 6 larunbata.
pixel.gif
Sinergias y Tecnologías para la participación social.Vviernes 5 y sábado 6 de octubre.
pixel.gif Fernando de la Riva del CRAC
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
atal bakoitzerako:
Aurrez aurrekoa (3 ordu 1. astelehenean, 16:00-19:00.)
Online (3 aste)
pixel.gif
por cada módulo:
Presencial (3 h. el primer lunes,
16:00 – 19:00)
Online (3 semanas)
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
Erakunde irekiak.
10/15 – 10/28
pixel.gif
Organizaciones abiertas.
15/10 – 28/10
pixel.gif David Sánchez Bote
pixel.gif
Software librea eta lizentzia irekiak.
10/29 – 11/11
pixel.gif
Software libre y licencias abiertas.
29/10 – 11/11
pixel.gif Dani Gutierrez
pixel.gif
Herritar digitalak.
11/12 – 11/25
pixel.gif
Ciudadanía digital.
12/11 – 25/11
pixel.gif Lorena Fernández
pixel.gif
Informazioaren kudeaketa.
11/26 – 12/9
pixel.gif
Gestión de la información.
26/11 – 9/12
pixel.gif Javier Leiva
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Tresnei buruzko moduluak
pixel.gif
Píldoras herramientas
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
KZgunea sareko zentroekin lankidetzan egingo dira, hiru lurralde historikoetan, eta prestakuntzan parte hartzen ari diren erakundeetako beste pertsona batzuek ere parte hartu ahal izango dute.
Google docs (urria) / Twitter (azaroa) / Facebook (azaroa) / Monitorizazioa, bideratzailea: Arantxa Sainz de Murieta (azaroa)/ Bideokonferentzia (abendua).
pixel.gif
En colaboración con los centros de la red KZgunea en los tres territorios históricos y abiertas a otras personas de las entidades participantes en la formación.
Google docs (oct.) / Twitter (nov.) /
Facebook (nov.) Monitorización: facilitado por Arantxa Sainz de Murieta (nov.) /
Videoconferencia (dic.)
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Azken topaketa
(abend. 14an, 9:30etik 14:30ak arte.)
pixel.gif
Encuentro final
(14 de diciembre de 9:30 a 14:30)
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
Prestakuntzan abian jarritako estrategiak eta beste esperientzia interesgarri batzuk partekatuko ditugu.
pixel.gif
Compartiremos estrategias puestas en marcha durante la formación y otras experiencias de interés.
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Doako jarduera paraleloak
pixel.gif
Actividades paralelas gratuitas
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
Gizarte berrikuntzarako komunikazioari buruzko lantegi irekia. Izena aparte eman behar da, baina nahitaezkoa da.
6/22 (5 ordu).
pixel.gif
Taller abierto de comunicación para la innovación social. Inscripción independiente, pero necesaria.
22/6 (5 h.)
pixel.gif Ricardo Antón de Amasté
pixel.gif
Forum antzokia: “Gizarte hezitzailea Alaskanâ€. Izena aparte eman behar da, baina nahitaezkoa da. 12/14 (20:00)
pixel.gif
Teatro Forum: “Educador Social en Alaskaâ€. Inscripción independiente, pero necesaria.
14/12 (20:00)
pixel.gif Los Sánchez
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
Oharra:
pixel.gif
Nota:
pixel.gif pixel.gif
pixel.gif
Aurrez aurreko topaketak Bilboko Alde Zaharreko Erronda kaleko bolunta aretoan egingo dira. Tresnei buruzko moduluak, berriz, KZgunea sareak hiru probintzietan dituen zentroetan egingo dira.
pixel.gif
Los encuentros presenciales se realizarán principalmente en los locales de bolunta en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao. Los módulos de herramientas en los centros de la red KZgunea de las tres provincias.
pixel.gif
pixel.gif
pixel.gif
pie.png
pixel.gif